Polski Ład rozszerza definicję zagranicznej spółki kontrolowanej

Polski Ład zawiera szereg istotnych zmian podatkowych. Na 226 stronach projektu ustawy zawarte zostały  modyfikacje dotyczące niemal każdego obszaru podatków. Wspomniane zmiany dotkną także zagranicznej spółki  kontrolowanej, a w praktyce – Polaków zakładających spółki za granicą.
Opodatkowanie w Polsce dochodów z zagranicznych spółek funkcjonujących poza granicami kraju zostało  przewidziane w unijnej dyrektywie Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. Przepisy zaproponowane w ramach  Polskiego Ładu oznaczają, że Polska w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych wdroży surowsze przepisy niż  wymaga tego Unia Europejska.

Zagraniczna jednostka kontrolowana (CFC)

Kwestia podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej została określona w art. 30f ustawy o PIT oraz art.  24a ustawy o CIT. Zgodnie z przepisem dochód osiągany przez polskiego podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej powinien być opodatkowany wg stawki 19%. Jeżeli zagraniczna spółka jest zarejestrowana w raju podatkowym, to automatycznie podlega przepisom w zakresie CFC.
W przypadku spółek zarejestrowanych w krajach, z którymi Polska posiada umowy o unikaniu podwójnego  opodatkowania, konieczne jest spełnienie przez zagraniczną spółkę trzech warunków: w zakresie kontroli, źródła  przychodów oraz poziomu opodatkowania. W pierwszej kolejności podatnik, sam lub razem z podmiotami  powiązanymi, powinien mieć 50% udziałów, 50% praw głosu lub 50% praw do zysku w spółce. Chodzi o sprawowanie  kontroli spółki zagranicznej jako udziałowiec większościowy, ale także o prawo głosu oraz prawo do dywidendy.
Drugi warunek zakłada, że co najmniej 33% przychodów musi być tzw. przychodami pasywnymi i do tej kategorii  zaliczane są przychody takie jak: z dywidend, ze zbycia akcji, odsetki, wierzytelności, prawa autorskie oraz przychody   ze zbycia praw z instrumentów finansowych. Ostatni warunek zakłada, że podatek płacony za granicą jest niższy niż  podatek płacony w Polsce.

Zmiany przewidziane w Polskim Ładzie

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono zasadnicze zmiany do art. 30f ustawy o PIT oraz art. 24a ustawy o CIT,  których celem w ocenie ustawodawcy było doprecyzowanie przesłanek konstytuujących zagraniczną jednostkę  kontrolowaną.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych o usługi o  charakterze  niematerialnym takie jak usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, reklamowe,  zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o  podobnym charakterze. Tak szeroki zakres katalogu przychodów pasywnych zdecydowanie wpłynie na skalę  kwalifikacji firm jako zagranicznych spółek kontrolowanych, ponieważ osiąganie co najmniej 33% przychodów  pasywnych jednostki jest jednym z warunków uznania podmiotu za zagraniczną jednostkę kontrolowaną.
Ponadto projekt zakłada wprowadzenie dwóch dodatkowych rodzajów CFC. Pierwszy to spółki, gdzie przychody  pasywne będą niższe o 30% od sumy wartości posiadanych udziałów w innych spółkach/instytucjach wspólnego  inwestowania lub posiadanych przez nią aktywów lub wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku aktywów,  o których mowa powyżej, powinny one spełniać jeszcze jeden warunek i stanowić co najmniej 50% wartości aktywów  takiej spółki. Druga, nowa kategoria CFC odnosi się do stopy zwrotu z posiadanych aktywów, kalkulowanej w  oparciu  o wzór umieszczony w przepisach. Komentarz Efektem wprowadzonych zmian będzie brak realnej  możliwości opodatkowania przychodów poza Polską, o ile nie będą to przychody z realnie wykonywanej działalności  gospodarczej. Innymi słowy, zwiększy się zasadniczo liczba podmiotów spełniających warunek kontroli nad spółką.
Warto zwrócić uwagę, że projekt przepisów w zakresie rozszerzenia katalogu przychodów pasywnych o usługi  niematerialne nie ogranicza się jedynie do podmiotów powiązanych. Ponadto dodano jedno z kryteriów w zakresie  posiadania udziałów. Polski Ład przewiduje w tym zakresie, że spółka kontrolowana może wystąpić także, jeżeli polski podatnik wraz z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski posiadają łącznie ponad 50% udziałów lub praw głosu, niezależnie od powiązań pomiędzy polskimi  podatnikami. Zatem jeżeli dwóch polskich podatników niepowiązanych będzie posiadało ponad 50% udziałów w  spółce zagranicznej, wówczas zastosowanie będą miały przepisy o CFC. Struktury podatkowe oparte o polskich  rezydentów niespokrewnionych albo podmioty niepowiązane przestaną być więc wystarczającym rozwiązaniem.

Ponadto dodanie dwóch nowych kategorii CFC ma zapobiegać powstawaniu spółek fikcyjnych, nieprowadzących  żadnej działalności, stworzonych jedynie na potrzeby podatkowe. Niemniej sposób kwalifikacji spółek na podstawie  tych kryteriów jest wątpliwy, szczególnie w przypadku konieczności zastosowania wzoru w zakresie stopy zwrotu. Tu
pojawiają się liczne negatywne komentarze w zakresie samej konstrukcji wzoru. Podsumowując, jeżeli Polski Ład w  zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych wejdzie bez zmian, to podatnicy mogą spodziewać się dużych  utrudnień i powinni jeszcze raz przeanalizować posiadane zagraniczne struktury, ponieważ część funkcjonujących do  tej pory rozwiązań będzie już niemożliwa do zastosowania.

Autor: radca prawny Robert Nogacki
Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Powiązane

koncert flamenco w Warszawie
Carmela Riqueni i Samara Montañez z koncertem flamenco w Warszawie
money-2696219
Edukacja finansowa? Tego powinno się uczyć dzieci już w szkole podstawowej!
biznesaria
Nie ma przepisów ograniczających sposób prowadzenia firmy ani dystrybucji jej zysków

Mariola

Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet

“Jestem kobietą przedsiębiorczą, pomysłodawczynią i fundatorką tej platformy informacyjno-networkingowej.

Przedsiębiorczość to stan ducha, a nie zawartość portfela. Działanie, poszukiwanie, kreatywne myślenie, współpraca – to właśnie jest przedsiębiorczość!

Kobieta Przedsiębiorcza.com jest wirtualną przestrzenią, która służy wymianie informacji i doświadczeń. Według nas kluczem do sukcesu są: networking – współpraca i mentoring – najstarsza metoda uczenia ludzi przez ludzi.”

Popularne

koncert flamenco w Warszawie
Carmela Riqueni i Samara Montañez z koncertem flamenco w Warszawie
money-2696219
Edukacja finansowa? Tego powinno się uczyć dzieci już w szkole podstawowej!
biznesaria
Nie ma przepisów ograniczających sposób prowadzenia firmy ani dystrybucji jej zysków
gabinetyKlub -K 1
Gabinety na wynajem. Klub-K rusza z nową inicjatywą!
Scroll to Top